Chỉ với hơn 1 năm hoạt động, Kasho Club đã thể hiện thành công sức hút đẳng cấp sành điệu của mình bằng cách tổ chức đa dạng các concept vui chơi, mời gọi các ca sĩ hot về biểu diễn đã tạo nên làn sóng tiên phong tác động mạnh tới giới Nightlife Sài Gòn.
Proxima Nova
Aa
The quick brown fox jumps over the lazy dog
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  Xx Yy Zz
Áá Àà Ảả Ạạ Ãã Ââ Ăă Ơơ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
! @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] <> ? / : ; “ ‘ \ | , .
Thin
Light
Regular
Bold
Black
Thin Italic
Regular Italic
Bold Italic
Mobile
Desktop
Hero banner
Using big eye catchy picture showing special upcoming events to attract customers
Club Listing
Showing variety of clubs with logos and short description
Club Details
Showing specific details that customers really want to know before going to a club
Thank you